Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Gentiaan College
  Gentiaanstraat 804
  7322 CZ Apeldoorn
  T 055 - 368 95 80
  info@GentiaanCollege​.nl
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

 • De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau.

Leerkrachten en ouders beslissen mee

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
 • De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen.
 • De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
 • Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.
 
De MR van Gentiaan College (VSO) en SO Markerichtersveld (SO) bestaat uit de volgende personen.

Personeelsgeleding

Willy van Huët (VSO), voorzitter
Daniëlle Achtereekte (VSO), secretaris
Annet de Jonge (SO), penningmeester
Monique Peters (VSO)

Oudergeleding

Jan Nies (VSO), plaatsvervangend voorzitter
Claudia Timmerman (SO)
Vacature
Vacature
 
De MR vergadert 5x per jaar, veelal voorafgaand aan de vergadering van de GMR.
 
Het Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van VSO Gentiaan College en SO Markerichtersveld, bevoegd gezag De Onderwijsspecialisten te Arnhem kunt u hier downloaden.

Heeft u een vraag aan de MR?

Dan kunt u de voorzitter Willy van Huët een mail sturen via w.vanhuet@gentiaancollege.nl.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)