Ons onderwijs

Het welbevinden van de leerlingen en het pedagogisch klimaat staan centraal op onze school. We gaan altijd uit van de mogelijkheden van onze leerlingen, en we hebben speciale aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding van specifieke leerproblemen. 

 

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. 

 

Leerroutes en uitstroomprofielen  

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 2 Taakgerichte en activerende dagbesteding  
  • Leerroute 3 (Beschut) werk  
  • Leerroute 4 (Beschut) werk  
  • Leerroute 5 Arbeid met certificaten of entree-opleiding  
  • Leerroute 6 Vervolgonderwijs  
  • Leerroute 7 Vervolgonderwijs  

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.  

Uitstroom Gentiaan College 2017 - 2019

Totaal uitstroom

2017 – 2018

141

2018 -2019

97

Vso

19,1%

25,7%

Praktijkonderwijs

0,7%

1%

Vmbo

0,7%

2,1%

Havo

3,5%

1%

Vwo

0,7%

0%

Mbo

39,7%

35,1%

Hbo

3,5%

4,1%

Arbeid

19,1%

16,5%

Dagbesteding

7,1%

5,2%

Overig

5,7%

8,2%

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.