Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. Dit kan er toe leiden dat u als ouder een klacht wilt indienen. Dit is een vervelende en ongewenste situatie, voor u als ouders, maar zeker ook voor de school. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen.

Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:

  • Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken.
  • Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
  • Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten: T 026 - 353 74 80.
  • Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie: T 030 - 280 95 90.