Bescherming persoonsgegevens

Op het Gentiaan College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten, het schoolbestuur waar onze school onderdeel van is. Bij de verwerking van persoonsgegevens (gegevens die over leerlingen gaan) houdt De Onderwijsspecialisten zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Gegevensbescherming

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Voor de begeleiding van een leerling worden bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens, geregistreerd.

Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Beeldgebruik

Omdat foto’s en video’s ook persoonsgegevens bevatten vragen wij ook voor het gebruik van foto’s en video-opnames toestemming. Bijvoorbeeld voor foto’s en video’s voor op de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit (het overdragen van privacygegevens aan derden) houdt in dat betrokkenen hun digitale gegevens mee moeten kunnen nemen om over te dragen aan een andere school. Het doel van deze regeling is de zeggenschap van de betrokkene over hun persoonsgegevens te vergroten. De betrokkenen hebben recht op een kopie in een gangbare machine leesbare vorm (bv. CSV, JSON, XML).

Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben over de informatie die wij over uw kind verwerken of het privacyreglement, dan kunt u contact opnemen met Hendrien Zijlstra - Hilbrands, per mail: secretariaat@gentiaancollege.nl of telefonisch: 055 - 368 95 80.

Privacyreglement